H.H.第三世多杰羌佛法著

南無第三世多杰羌佛說法:釋迦族子孫、佛教大學系主任皈依南無羌佛,佛應因緣說法

南無第三世多杰羌佛說法:釋迦族子孫、佛教大學系主任皈依南無羌佛,佛應因緣說法 南無第三世多杰羌佛說法:釋迦族子… 繼續閱讀 南無第三世多杰羌佛說法:釋迦族子孫、佛教大學系主任皈依南無羌佛,佛應因緣說法